Previous Page  12 / 89 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 89 Next Page
Page Background

所有琴弦均散装供应

所有琴弦均散装供应

艺术家系列

艺术家系列

22

23

129¾ e

2

铬钢

球状尾部

129MS¾

e

2

铬钢

环状尾部

130¾

e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

球状尾部

130MS¾ e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

环状尾部

131¾ a

1

合成弦芯

包铝绕丝

132¾ d

1

合成弦芯

包铝绕丝

133¾ g

合成弦芯

包银绕丝

129½ e

2

铬钢

球状尾部

129MS½

e

2

铬钢

环状尾部

130½

e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

球状尾部

130MS½ e

2

钢丝弦芯

包铝绕丝

环状尾部

131½ a

1

合成弦芯

包铝绕丝

132½ d

1

合成弦芯

包铝绕丝

133½ g

合成弦芯

包银绕丝

材质

材质

乐器

小提琴

¾ – 30.5

厘米

| 12

英寸

乐器

小提琴

½ – 28.3

厘米

| 11.1

英寸

规格

千克

千克

129¾

6.9 15.2

129MS¾

6.9 15.2

130¾

6.4 14.1

6.6 14.6

130MS¾

6.4 14.1

6.6 14.6

131¾

4.9 10.8

5.2 11.5

132¾

3.8 8.4

4.8 10.6

133¾

3.9 8.6

4.3 9.5

规格

千克

129½ 6.9 15.2

129MS½

6.9 15.2

130½

5.7 12.6

130MS½ 5.7 12.6

131½ 4.5

9.9

132½ 4.1

9.0

133½ 3.7

8.2

套弦

小提琴

½ – 28.3

厘米

| 11.1

英寸

张力

(mittel)

(stark)

=

st

产品目录中的所有编号均表示中等张力。

对于高张力,目录编号后标有

“st”

129¾st

。请在订购时指出。

套弦

小提琴

¾ – 30.5

厘米

| 12

英寸

130¾

131¾

132¾

133¾

135¾

129¾

131¾

132¾

133¾

135B¾

130½

131½

132½

133½

135½

129½

131½

132½

133½

135B½

129¾ e

2

129MS¾ e

2

130¾ e

2

130MS¾ e

2

131¾ a

1

132¾ d

1

133¾ g

129½ e

2

129MS½ e

2

130½ e

2

130MS½ e

2

131½ a

1

132½ d

1

133½ g

球状尾部上的丝线颜色

球状尾部上的丝线颜色

弦轴尾部上的丝线颜色

弦轴尾部上的丝线颜色

Dominant

小提琴琴弦

Dominant

小提琴琴弦