Previous Page  83 / 89 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 83 / 89 Next Page
Page Background

经典系列

经典系列

164

165

Superflexible

低音提琴乐队琴弦

乐器

低音提琴乐队版

½ – 96.5

厘米

| 38

英寸

材质

2883,1

G

钢绳弦芯

铬钢绕丝

2883,2

D

钢绳弦芯

铬钢绕丝

2883,3

A

1

钢绳弦芯

铬钢绕丝

2883,4

E

1

钢绳弦芯

铬钢绕丝

2883,6

H

2

钢绳弦芯

铬钢绕丝

套弦

低音提琴乐队版

½

96.5

厘米

| 38

英寸

2883,1

2883,2

2883,3

2883,4

2883,0

规格

千克

2883,1

25.5 56.2

2883,2

26.5 58.4

2883,3

28.5 62.8

2883,4

29.5 65.0

2883,6

28.5 62.8

弦轴尾部上的丝线颜色

球状尾部上的丝线颜色

2883,1

G

2883,2

D

2883,3

A

1

2883,4

E

1

2883,6

H

2

Superflexible

低音提琴独奏琴弦

乐器

低音提琴独奏版

⁄ – 110

厘米

| 43.3

英寸

材质

36S

A

钢绳弦芯

铬钢绕丝

37S

E

钢绳弦芯

铬钢绕丝

38S

H

1

钢绳弦芯

铬钢绕丝

39S

Fis

1

钢绳弦芯

铬钢绕丝

40S

Cis

1

钢绳弦芯

铬钢绕丝

套弦

低音提琴独奏版

4

4

110

厘米

| 43.3

英寸

36S

37S

38S

39S

43

规格

千克

36S

34.0 75.0

37S

34.0 75.0

38S

34.0 75.0

39S

34.0 75.0

40S

35.0 77.2

弦轴尾部上的丝线颜色

球状尾部上的丝线颜色

36S

A

37S

E

38S

H

1

39S

Fis

1

40S

Cis

1

S

uperflexible

琴弦的钢绳弦芯有助于降

低刚度,提高弹性。琴弦提供卓越的

开放式五调弦纯度。琴弦经久耐用,

调音稳定,是极为可靠的全能琴弦。